Projectes

L'Ajuntament va adoptar en sessió extraordinària del Ple Municipal de data vint-i-u de juny de 2011, l'acord d'aprovació inicial de dos projectes d'obra, un dels quals titulat "Soterrament de serveis al nucli de Bellavista", per un import de 95.863,70 euros; i l'altre titulat "Desglossat nº 2 del Projecte de pavimentació i serveis al nucli de Casafort, 1ª fase" per un import de 83.278,33 euros.

S'exposen al públic durant 30 dies, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al BOPT i al DOGC a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions i/o reclamacions que cregui convenients, podent-se examinar a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina.

En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l'acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.

 A Nulles, vint-i-dos de juny de 2011.  L'alcalde, Francesc Xavier Domingo Segú.