Informació econòmica financera trimestral

 

Quart trimestre de l'any 2021.

 

De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgància 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, de conformitat amb allò que s'estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del Període Mig de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  Comuniquem que el Període Mig de Pagament de l'Ajuntament de Nulles, corresponent al quart trimestre de l'any 2021 és de 35,15 dies.