Informacio economica financera trimestral

Títol Calendari Resum Etiquetes
Informació econòmica financera trimestral 14/08/2015  Quart trimestre de l'any 2021. De conformitat amb l'article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual... Informacio economica financera trimestral, ajuntament