Anunci aprovació inicial modificació puntual número 7 de les Normes Subsidiàries de Planejament

21/06/2018

Anunci aprovació inicial modificació puntual número 7 de les Normes Subsidiàries de Planejament

                                                                              ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Nulles, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juny de 2018, va aprovar inicialment la modificació puntual número 7 de les Normes Subsidiàries de planejament de Nulles, que té per objecte una nova normativa per a les construccions agrícoles en sòl no urbanitzable, el qual se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

   La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament de Nulles, a la plaça de l'Església, número 1, durant l'horari d'atenció al públic que és dimecres o divendres de 10:30 a 13:30 hores.

   En el supòsit que no es presenti cap reclamació o al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà en aprovació provisional.

   Nulles a vint de juny de 2018.

   L'Alcalde, Francesc Xavier Domingo Segú.