Anunci de convocatòria i bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretari/a interventor/a de l'agrupació de municipis Nulles i Montferri

11/10/2023

Anunci de convocatòria i bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretari/a interventor/a de l'agrupació de municipis Nulles i Montferri

L’agrupació de municipis Nulles i Montferri té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretari/a interventor/a de forma no definitiva, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.