Anunci i bases atorgament (rectificades) de la llicència per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural de Nulles

13/10/2020

Anunci i bases atorgament (rectificades) de la llicència per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural de Nulles

                                                                                                         ANUNCI  RECTIFICAT

Per Decret de l'alcaldia, de data 9 d'octubre de 2020, es va aprovar l'expedient i les Bases reguladores per a l'atorgament de la llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural municipal, situats al C/ Anselm Clavé, s/n.   En data 16 d'octubre de 2020, s'ha acordat la modificació de les Bases.

Així mateix es va obrir la fase de licitació.  Per mitjà de la present es publica l'anunci de licitació, d'acord amb el següent detall:

1. Entitat ajudicadora.

Organisme:  Ajuntament de Nulles

Dependència que tramita l'expedient:  Secretaria

Número d'expedient: 4309820002-2020-0000319

2.- Objecte.

Descripció de l'objecte: Instal·lacions socio-esportives. Explotació del bar de la piscina municipal i del bar del Casal cultural municipal

Durada de la llicència:  1 any prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys

3. Procediment:   Obert.

4. Taxa per a la utilització privativa del bé de domini públic:  Import mínim millorable a l'alça: 50,00 euros

5. Règim de garanties: import de la garantía 1.000,00 euros

6. Obtenció de documentació i informació:

Entitat:  Ajuntament de Nulles

Domicili:  Plaça Església, 1

Codi postal: 43887

Telèfon: 977602522

Correu electrònic:  cantolin@nulles.altanet.org

Web municipal (perfil del contractant): https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=nulles&idCap=22499031&ambit.

7. Requisits de solvència:  Solvéncia tècnica i econòmica.

8. Criteris d'adjudicació:

  • Preu
  • Activitats de dinamització
  • Mediambientals
  • Experiència en restauració

9. Presentació de les ofertes.

Data límit de presentació:  10 dies hàbils a comptar de la data de publicació del present anunci.

Documentació a presentar:  La prevista a la clàusula 8 de les Bases.

Lloc de presentació:  Registre d'Entrades de l'Ajuntament.

Si la documentació no es presenta directament al registre de l'Ajuntament i es fa per qualsevol mitjà previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 (LPACAP), caldrà fer anunci d'aquest fet, com a màxim el darrer dia de presentació d'ofertes, al correu electrònic:  cantolin@nulles.altanet.org

Contra l'aprovació de les Bases reguladores de l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé del domini públic es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament de Nulles en el termini d'un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisidicció contenciosa administrativa.

L'alcalde

Jordi Sánchez Gatell

 

Us podeu descarregar les bases de la llicència per a l'explotació del bar ubicat a la piscina municipal i al Casal Cultural de Nulles clicant l'enllaç de sota

/sites/nulles/files/recursos/bases_llicencia_us_privatiu_bar_piscina_i_bar_casal_v02_1019_2.pdf