Informacions públiques

07/03/2018

Informacions públiques

 

Ajuntament de Nulles

 

ANUNCI

 

En el ple extraordinari  celebrat amb data 5 de març de 2018 es van adoptar els següents acords:

 

 “PRIMER.- Acordar la suspensió potestativa de l’atorgament de les llicències que tot seguit s’indicaran, a l’empara d’allò que disposa l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en l’àmbit de sòl no urbanitzable.

Les llicències que restaran afectades per aquest acord de suspensió seran les següents:

Les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, demolició de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets.

SEGON.- Disposar que el present acord de suspensió potestativa de llicències es motiva en la necessitat tramitar una modificació del planejament vigent per a revisar les condicions d’ordenació i edificació en sòl no urbanitzable dins del terme municipal de Nulles, tal i com es detalla a l’informe tècnic que consta a l’expedient.

TERCER.- Disposar que, de conformitat amb l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els efectes de la suspensió de llicències per l’àmbit identificat gràficament en el plànol de delimitació incorporat al present acord, abastaran un termini màxim d’UN ANY a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

QUART.- Ordenar la publicació d’aquest acord de suspensió potestativa de llicències al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en compliment de l’article 73.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; al marge de la seva publicació al taulell d’anuncis municipal així com a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

CINQUÈ.- Ordenar que el plànol de delimitació de l’abast de la suspensió potestativa de l’atorgament i tramitacions de llicències resti exposat al públic en les dependències de l’Ajuntament de Nulles, al llarg del termini de suspensió, d’acord amb el que prescriu l’article 102.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

El referit expedient es pot consultar a les dependencies municipals situades a la Plaça de l’Església número 1 en horari d’atenció al públic, dimecres de 10:30 a 13:30 del matí i de 18:00 a 20:00 de la tarda i divendres de 10:30 a 13:30 del matí.

L’alcalde. Francesc Xavier Domingo Segú

 

Nulles, 7 de març de 2018

 

Ajuntament de Nulles

 

ANUNCI

 

El Ple de la Corporació, en sessió de 5 de març de 2018, va aprovar la incoació de l'expedient per a la declaració com a Be Cultural d’Interès Local el “Jaciment Ibèric de Rabassats” del terme municipal de Nulles.

 

De conformitat amb allò que estableix l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, s'obre un període d’informació publica, amb l'objecte de que en un termini de 30 dies a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d'anuncis municipal, es pugui examinar l'expedient i formular al·legacions per qualsevol persona.

 

El referit expedient es pot consultar a les dependencies municipals situades a la Plaça de l’Església número 1 en horari d’atenció al públic, dimecres de 10:30 a 13:30 del matí i de 18:00 a 20:00 de la tarda i divendres de 10:30 a 13:30 del matí.

 

L’alcalde. Francesc Xavier Domingo Segú.

 

Nulles, a 7 de març de 2018