Subvencions Diputació de Tarragona - 2017

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL-PAM

 • Subvenció per import de 108.054 euros.
  • 21.521,91 euros per projecte de reforma del recinte de la piscina.
  • 46.965,15 euros per projecte bàsic i d'execució d'un tram xarxa de clavegueram.
  • 39.566,94 euros per sufragar despeses corrents corresponents a l'exercici 2017.

    SUBVENCIONS D'INTERESSOS DE PRÉSTECS CONCERTATS.

    Subvenció per import de 24,64 euros per sufragar les despeses dels interessos ja concertats i abonats a l'exercici 2017.

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES I MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA - PEXI

 • Subvenció Millora de xarxes bàsiques PEXI.  Millora de control xarxa de subministrament aigua.
  • 4.035,54 euros.

PROGRAMA ESTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL (CURS 2016/2017)

            Import concedit :16.537,50 euros.

MEDI AMBIENT - SALUT PÚBLICA.

 • Subvenció per Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la seguretat a Zones de Bany (piscines)

          Import Concedit: 7.660,00 euros.

 • Subvenció per a la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues.

          Peridomèstics: Import concedit 1.316,57 euros.

          Plagues : Import concedit 730,37 euros.

 

 • Subvenció per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

          Import concedit: 2.975,32 euros.

 

CULTURA

 • Subvenció per a inversions en equipaments municipals.

Import concedit :4.485,50 euros.

 • Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals.

Import concedit :2.168,10 euros.

 • Subvencions programes i activitats culturals.

Import concedit: 1.561,52 euros.

 

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ.

 • Subvenció Nominativa.

Import concedit: 45.000,00 euros.