Subvencions Diputació de Tarragona - 2019

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

CULTURA

  • Subvencions per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials.

          Climatització Centre Cultural - import concedit : 5.000,00 euros.

  • Subvencions per programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants.

          Activitats culturals anuals 2019 - import concedit : 1.327,68 euros.

COOPERACIO AMB ELS ENS LOCALS

  • Subvencions excepcionals.
  • Subvencions  d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal. Llar Municipal LA BALDUFA ( curs 2018/2019)

          Import concedit : 14.175, 00 euros.

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

  • Subvenció concedida per import de 23.023,00 € dins el programa de despeses corrents.
  • Subvenció Pam- Inversió. Import concedit 8.000,00€ (Climatització i Ventilació del Centre Cultural )

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

  • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua consum humà.

          Import concedit : 2.063,11 euros.

  • Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines).

           Import concedit : 5.387,08 euros